අපි ගැන

කිංඩාඕ Donsen ජාත්යන්තර ෙට්ඩිං කම්පැණි, සමාගම ක්වින්ගා පිහිටා චීනයේ පදනම් වූ ගාංචු, නිෂ්පාදන සමාගම වේ. සමාගම 2015 දී නිෂ්පාදන මහත් දැනුමක් සමග 2008 සිට ගාංචු, ව්යාපාරය කර ඇති පළපුරුදු පුද්ගලයින් කණ්ඩායමක් විසින් ආරම්භ කරන ලදී.

පුවත්

නවතම නිෂ්පාදන