អំពី​ពួក​យើង

Qingdao Donsen អន្តរជាតិ Trading Co. , Ltd គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតរនុកនៅស្រុកចិនដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅទីក្រុង Qingdao ។ ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2015 ដោយក្រុមនៃមនុស្សដែលមានបទពិសោធដែលបាននៅក្នុងអាជីវកម្មតាំងពីឆ្នាំ 2008 ជាមួយនឹងការដាក់រនុកចំណេះដឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងផលិតផលនេះ។

ដំណឹង

ផលិតផលថ្មីបំផុត